Zpráva o činnosti

Hlavní výbor ČAS.
Jako v minulých letech řídil hlavní výbor, pracující ve složení zvoleném roku 2009. jednak plnění celkových úkolů, jednak práci dalších složek ČAS – regionálních poboček a specializovaných odborných pracovních skupin.
Nejvýznamnější ústřední akcí jako každoročně bylo dvoudenní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2010“, konané v přednáškovém sále nové budovy Národního muzea v Praze ve dnech 12. – 13. 4. Kolokvia se za oba dny zúčastnilo minimálně 182 (zapsaných) osob, z toho 50 profesionálních členů (49 z Čech, 1 z Moravy) a 24 neprofesionálních členů ČAS, dále 108 nečlenů-návštěvníků, zejména studentů archeologie z pražských i mimopražských univerzit. Na programu bylo 56 referátů jednotlivců a výzkumných kolektivů o výsledcích záchranných, předstihových i systematických terénních výzkumů, geofyzikální prospekce, terénních aktivit archeologické památkové péče, spolupráce archeologie a přírodních věd apod., jež předneslo 42 referentů (autorů bylo více); další 3 přihlášené referáty zůstaly nepředneseny pro onemocnění referentů apod., výtahy ze všech byly však jako obvykle uveřejněny (viz níže).
Jednání bylo tradičně rozděleno do 4 půldenních tématických bloků, které řídili PhDr. Karel Sklenář, DrSc. a Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.: 1/ polykulturní lokality, 2/ monokulturní lokality – pravěk a raný středověk, 3/ archeologie měst a vesnic (středověk a mladší období), 4/ archeologie opevněných míst (raný středověk a mladší období). Dodané výtahy z referátů byly opět shrnuty do sborníku vydaného v rámci Zpráv ČAS (viz níže Suppl. 81) a rozeslaného členům jednotlivým i kolektivním, dále knihovnám a institucím oboru.
ČAS se rovněž podílela na uspořádání celostátního XXXIX. semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče ČR, jehož hlavním pořadatelem je Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií ČR. Seminář se tentokrát konal ve dnech 8.-10. června v Hodoníně ve spolupráci s tamním Masarykovým muzeem. Jeho hlavním tématem byly „Archeologie v muzeích a vzdělávací systém“. Jednání a dalších akcí s ním spojených se zúčastnilo 59 archeologů z muzeí, ústavů archeologické památkové péče a dalších památkových institucí i z občanských sdružení a soukromých společností zabývajících se archeologickou činností. Součástí semináře byla též aktualizace adresáře archeologických pracovišť a pracovníků v muzeích a památkové péči, jehož pořízení a rozeslání se jako každoročně ujala ČAS a expedovala jej se svými Zprávami na podzim 2011.
Konečně 19. 12. 2011 uspořádala ČAS ve spolupráci se stolovou společností Rotunda na vyšehradském Slavíně pietní shromáždění ke 100. výročí úmrtí prof. J. L. Píče, jednoho ze zakladatelů moderní české archeologie, o jehož významu promluvil předseda ČAS K. Sklenář. Akce se zúčastnilo asi 100 členů ČAS a zájemců.
Interní tisk – Zprávy ČAS (red. K. Sklenář) pokračoval na základě kontinuačního projektu, na který získala ČAS prostřednictvím Rady vědeckých společností ČR dotaci ze státního rozpočtu na rok 2011 ve výši 30 000,- Kč. V základní řadě vyšly v březnu a listopadu 2010 Zprávy č. 78 a 79, v doplňkové řadě Supplement obdrželi členové na jaře Suppl. 79 (J. Bouzek: Pravěk egejské oblasti) a Suppl. 80 (D. Vích, Archeologické nálezy ve sbírkách městských muzeí v České Třebové, Letohradu, Ústí nad Orlicí a Žamberku); na podzim pak Suppl. 81 (Archeologické výzkumy v Čechách 2010) a Suppl. 82 (K. Sklenář: Výběrová bibliografie k dějinám evropské archeologie – Pravěk a raný středověk). Na jarní expedici 2012 jsou připraveny dvě práce z regionů – středomoravského (D. Kolbingera: 50 let mých povrchových výzkumů – Rejstřík záznamů o provedených výzkumech v letech 1960–2010) a západočeského (Robert Trnka – Jan Hajšman: Archeologický průzkum povodí drobné vodoteče na k. ú. Předenice, okr. Plzeň-jih).
Ročenka pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko, vydávaná pod názvem Archeologie Moravy a Slezska a sestavená z prací a příspěvků profesionálních archeologů i aktivních neprofesionálních zájemců o archeologii, rovněž pokračovala s finanční podporou ústředí ČAS a s významným podílem regionálních sponzorů. V roce 2011 byl vydán svazek ** 10/2010 a chystá se sborník k 25.** výročí trvání pobočky. – Také některé odborné pracovní skupiny ČAS se podílejí na vydávání periodik a odborných neperiodických sborníků, jak je uvedeno níže.
Internetové stránky ČAS pokračovaly na adrese http://www.archaeology.cz/cas/ s úkolem poskytovat základní informace pro členy ČAS i pro další zájemce z řad veřejnosti; uplatňovaly se i při získávání nových členů.
Činnost všech složek ČAS je nadále zajišťována dobrovolně, pouze pro práce spojené s expedicemi publikací na jaře a na podzim a pro externí technickou spolupráci při kolokviích se využívá dohod o provedení práce v rozsahu cca 7 000,- Kč ročně a zhruba v témže rozsahu je odměňováno fakturované profesionální vyhotovení účetnictví ČAS. K podnícení zájmu autorů o publikaci ucelených prací v Supplementech Zpráv ČAS poskytuje ČAS nevelký autorský honorář a je třeba s povděkem uznat, že většina autorů se vzdává těchto částek ve prospěch ediční činnosti ČAS, což je relativně nemalý přínos pro její financování.

Regionální pobočky , jež představují těžiště regionální práce ČAS, pracovaly obdobně jako v loňském roce, tj. v závislosti na možnostech dobrovolných funkcionářů a jejich pracovním vytížení: pokračovala zejména mimořádně aktivní činnost pobočky severomoravsko-slezské, jejíž žádost o změnu názvu na pobočku pro Moravu a Slezsko byla schválena vzhledem k absenci činnosti v jihomoravském regionu, a pobočky západočeské, která spolu se.
* Pražská a středočeská pobočka (předseda. Mgr. Petr Starec, Muzeum hl. města Prahy): V roce 2011 se členové pobočky nesetkali na žádné vlastní společné výroční akci. V rámci činnosti, zejména Pražské archeologické komise, se však uskutečnila řada odborných i neformálních setkání při terénní záchranné archeologické práci. Rok 2011 se však také pro pražskou archeologii, ale pro archeologii středověku vůbec zapsal smutným písmem. Nejprve v první polovině roku odešel dr. Ladislav Hrdlička a v období letních prázdnin doc. Miroslav Richter, jejichž jména jsou pevně spjata s pražským archeologickým ústavem. Na podzim téhož roku nás ještě opustila dlouholetá pracovnice Muzea hlavního města Prahy dr. Julie Richterová.
* Jihočeská pobočka (předs. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., Jihočeské muzeum, České Budějovice) měla jako hlavní akcí opět plenární zasedání 12. 3. 2011 v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, za řízení předsedy pobočky a za účasti asi 90 členů i zájemců z řad veřejnosti a studentů. Na programu bylo informační kolokvium „Archeologické výzkumy, nálezy, vědecké projekty a nově vydaná literatura v jižních Čechách v roce 2010“, na němž zaznělo 9 referátů o průzkumech a výzkumech, geodetických měřeních aj., zejména o nálezech v Českém Krumlově (prohrábka řeky Vltavy aj.) a Třeboni, osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové (rovinné sídliště u Senožat, zaměření a sondážní výzkum výšinného sídliště u Opařan a prospekce mnoha dalších lokalit), o výzkumu v baště Vítkova Hrádku a studny na hradě v Nových Hradech, o průzkumu a moderním zaměření výšinných lokalit (Boletice, Skočice, Soběslav-Svákov, Krkavčí skála u Orlíka nad Vlt.), dále byl námětem Archeopark v Netolicích (výzkumy na raně středověkém hradišti sv. Jána), výsledky analýz rostlinných makrozbytků na jihočeských lokalitách doby bronzové, různé novější nálezy z Písecka, konečně analýzy inklinace magnetismu v mazanici ze sídliště pozdní d. bronzové u Senožat. Dále jako obvykle odborná pracoviště z regionu představovala a nabízela své publikace.
* Západočeská pobočka (předs. Mgr. Antonín Zelenka, Západočeské muzeum, Plzeň, taj. Robert Trnka, Plzeň; Zpcpobocka.CAS@seznam.cz): Činnost pobočky v roce 2011 pokračovala v loni nastoupené cestě intenzifikace činnosti. Její veřejné schůze byly věnovány především pokračujícím jednáním o rekonstrukci repliky výšinné osady starší doby železné z roku 1998 v plzeňské ZOO. který probíhal v rámci projektu „Život a řemesla v pravěku a raném středověku“ ve spolupráci s pracovníky plzeňských instuticí (Západočeské muzeum, Katedra archeologie FF ZČU aj.), občanských sdružení i dalších osob. Proběhlo tu pět „oživených“ víkendů, zaměřených na zvýšení historického povědomí veřejnosti a propagaci archeologie. Dne 22. 10. pobočka uspořádala za účasti 25 členů přednáškovou schůzi se 6 referáty, mj. o průzkumech kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci, o archeologických dokladech obléhání Plzně husity, výzkumu na tvrzišti v Nezvěsticích, o paleolitu a mezolitu jihozápadních Čech, dále také o aktivitách v pravěké osadě v ZOO Plzeň a o archeoparku Bärnau v Bavorsku. Jinak se členové věnovali přednáškové činnosti a publikovali mj. v nově založeném sborníku Archeologie západních Čech. Archeologická knihovna pobočky pro členy i zájemce provozuje svoji stránku s informacemi o přírůstcích na internetovém portálu Facebook (kde má i pobočka svoji stránku s informacemi o pořádaných akcích, propagaci činnosti a diskusi) a rozrůstá se hlavně z darů (kontakt: knihovna.cas@seznam.cz; facebook).
* Severočeská pobočka (předs. PhDr. Bedřich Štauber, Oblastní muzeum, Louny) zprávu nepodala
* Východočeská pobočka (předs. PhDr. Jiří Sigl, Muzeum východních Čech, Hradec Králové): 2. 4. 2011 proběhlo plenární zasedání v Hradci Králové při účasti téměř 20 členů a studentů. Bylo předneseno 7 referáty o záchranných výzkumech královéhradeckého muzea v r. 2010 ve Smiřicích-Zderazi, Lužanech a Plotištích n. L., o akcích Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě (V. Mýto, Lozice, Výprachtice) a jičínského muzea, dále prezentován výzkum žárového hrobu z doby římské v Jevíčku-Předměstí a záchrana mincovního depotu ze 16. stol. ze Svitavské brázdy, výzkumy v Dolní Rovni (halštatské sídliště), v Hradci Králové (jižní terasy v centru Hradce Králové s informacemi o třech liniích městského opevnění, Velké nám.), poznatky z povrchových průzkumů i archivního bádání na Havlíčkobrodsku (ZSO Babylon, Bělava, posuny osídlení v okolí Golčova Jeníkova). – Dále se pobočka podílela na semináři „Germáni v Plotištích n. L.“ (o něm více ve zprávě OPS pro dobu římskou).
* Pobočka pro Moravu a Slezsko (předs. Dalibor Kolbinger, Hulín) rozvíjela činnost ve všech známých směrech; zprávu zatím nepodala, bude zveřejněna později.

Odborné pracovní skupiny tj. oborová i interdisciplinární výzkumná sdružení badatelů a zájemců, neomezující se u přizvaných specialistů pouze na rámec ČAS: jejich počet se v roce 2011 zvýšil o jednu, když hlavní výbor schválil žádost o zřízení skupiny pro dobu římskou a stěhování národů, kterou předložil její garant a předseda PhDr. Jan Jílek (Východočeské muzeum, Pardubice).
* OPS pro dějiny skla (předs. PhDr. František Frýda, Západočeské muzeum, Plzeň):
Nejvýznamnější činností byla práce na grantu „ Sklářství v pravěku a středověku: kulturní a technologické proměny (Hlavním řešitelem byla PhDr. Natálie Venclová, DrSc.). Jednou z priorit projektu bylo naplňování databáze VITREA a testování její struktury a příslušných heslářů. Na pracovišti ÚAPPSZČ v Mostě vznikla pomocná databáze starších analýz skel před r. 2008, která bude začleněna do databáze VITREA. Dokončena byla klasifikace vrcholně středověkých skel z Čech ve spolupráci s VŠCHT. Ve spolupráci E. Černé s odbornými pracovníky zámku Weesenstein byla realizována výstava: “Im Schatten der Via Regia – Wirtschaft und Handel abseits der großen Wege“, vernisáž duben 2011. Členové OPS se zúčastnili dalších konferencí doma i v zahraničí, publikovali řadu příspěvků. Pravidelné pracovní setkání OPS se uskutečnilo 26.-27. 4. 2011 v Regionálním muzeu v Chrudimi a bylo věnováno novým poznatkům v oblasti historie skla z archeologických nálezů. 13 odborných sdělení se týkalo zejména stavu a hodnocení projektu Manuál k poznávání historického skla, sklářství v pravěku a středověku ve světle databáze VITREA, nálezů historického skla ze zaniklé tvrze v Třebověticích, z Chrudimi – Hradební ulice či ze zříceniny hradu Košumberka, analytických metod jeho průzkumu a jeho restaurování. Druhý den proběhla pracovní diskuse nad nálezy historických skel z muzea v Chrudimi a komentovaná prohlídka výstavy „Košumberk – znovuobjevené poklady“, poté ještě prohlídka historického jádra města. Výbor OPS jednal během roku třikrát v Oblastním muzeu v Lounech. Prosincové jednání bylo věnováno změně ve vydávání sborníku Historické sklo, jehož sv. 5 je ve vydání opožděn. V závěru roku byly dokončeny redakční práce a grafická podoba sborníku, který byl s vročením 2011 předán do tisku.
* OPS pro přírodovědecké metody v archeologii (předs. RNDr. Vladimír Hašek, DrSc., Geopek, spol. s r. o., Brno) zprávu zatím nepodala.
* OPS pro klasickou a římskoprovinciální archeologii (předs. prof. PhDr. J. Bouzek, DrSc. – Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Praha): Skupina pro klasickou a římsko-provinciální archeologii byla spolupořadatelkou slavnostní konference "100 let od založení klasické archeologie na Karlově universitě" a stejnojmenné výstavy v přízemí hlavní budovy FF UK na náměstí J. Palacha (11.3. 2011), slavnostního otevření nové expozice odliitků antických soch v Ústí nad Labem ("Antický sen", 12. 10.) a několika přednáek zahraničních hostů (prof. Ph. Betancourt, Princeton, Prof. A. Harding, Exeter,Prof. F. Blakolmer, Vídeň).
* OPS pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska (předs. PhDr. Miroslav Šmíd, Ústav archeologické památkové péče Brno – pobočka Prostějov): 30. mezinárodní setkání „Otázky neolitu a eneolitu naších zemí“ s tradičním už středoevropským zaměřením se uskutečnilo 19.-22. 9. 2011 v Regionálním muzeu v Mikulově. 36 referátů připravených 59 autory z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska a Ukrajiny. Setkání bylo doplněno i odbornou exkurzí, která zavedla účastníky do muzeí v Asparn a./Z. (Rakousko) a Dolních Věstonicích, na hrad Falkenstein, Sirotčí hrádek a hradisko na Stolové hoře u Klentnice a do jeskyně na Turoldu u Mikulova. – Během setkání se uskutečnilo i zasedání sekce pro neolit a eneolit ČAS, při němž bylo zvoleno nové vedení sekce. Po Miroslavu Šmídovi přebírá vedení kolektivní výbor ve složení Pavlína Kalábková (jednatelka sekce) za Moravu, Petr Krištuf za Čechy, Jana Šuteková a Marian Soják za Slovensko. Nový výbor je pověřen přípravou dalšího pracovního setkání, které se uskuteční na podzim roku 2012 v západních Čechách.
* OPS pro výzkum středověké a raně novověké keramiky (předs. PhDr. Pavel Vařeka, Západočeská univerzita, Plzeň) zprávu zatím nepodala.
* OPS pro experimentální archeologii (předs. doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Univerzita Hradec Králové) zprávu zatím nepodala.

Členská základna ČAS se v roce 2011 zejména díky trvajícímu působení aktivit zaměřených na zainteresovanou veřejnost nadále rozrůstala, i když menším tempem než v minulém roce – přibylo 23 nových členů, opět převážně studentů archeologie. Na druhé straně se promítl úbytek způsobený především vlivem důsledné kontroly placení členských příspěvků, takže na konci roku 2011 měla společnost 232 členů v sekci profesionální (173 v Čechách, 59 na Moravě a ve Slezsku), 272 v sekci neprofesionální (v celé ČR) a 82 členů kolektivních (vesměs muzeí) – celkem tedy 586 členů. Členský roční příspěvek v roce 2011 byl nadále diferencovaný: 280,- Kč základní, 190,- Kč pro studenty a důchodce.

Praha, 30. 1. 2012

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
předseda ČAS

nahoru